Home | Alg. Voorwaarden | Sitemap | Log-in | Disclaimer 
 

Over Visa2Canada   |   Over Canada   |   Nieuws   |   Agenda   |   FAQ   |   Contact   |   Links

   


 

 

Emigreren naar Canada

Om naar Canada te kunnen emigreren heeft u een permanente verblijfs-vergunning nodig ...
Lees verder >>

Tijdelijk werken in Canada

Om tijdelijk in Canada te mogen werken heeft u een tijdelijke werkvergunning nodig. Emigreren is hiermee niet ...
Lees verder >>

Studeren in Canada

Per jaar gaan meer dan 130.000 buitenlandse studenten naar Canada om te studeren aan een universiteit of ...
Lees verder >>

Stagelopen in Canada

Een speciale stagevergunning stelt jongeren t/m 30 jaar in staat om in Canada een studiegerelateerde stage ...
Lees verder >>

Werken en reizen in Canada

Met je rugzak door Canada en je ticket terugverdienen? Dan is een open werkvergunning echt iets voor jou ...
Lees verder >>

 

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Emigratiebureau.com

Emigratiebureau.com is een dienstverlenend bedrijf dat tot hoofdactiviteit heeft het in opdracht van de opdrachtgever begeleiden van de opdrachtgever bij de aanvraag van een visum voor een verblijf, hetzij tijdelijk hetzij permanent, in het buitenland met de daarmee samenhangende activiteiten en formaliteiten. De verbintenis die Emigratiebureau.com aangaat met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis. Voor het verkrijgen van een visum is opdrachtgever afhankelijk van andere instanties. Derhalve kan Emigratiebureau.com geen goedkeuring en/of uitgifte van een visum garanderen. Emigratiebureau.com zal zich te allen tijde zo goed mogelijk inspannen en alles in het werk stellen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Deze algemene voorwaarden dienen om de uitvoering van de overeenkomst van dienstverlening tussen opdrachtgever en Emigratiebureau.com in zo goed mogelijke banen te leiden waarbij gepoogd is om elke (on)voorziene omstandigheid te reguleren. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van iedere offerte en overeenkomst van Emigratiebureau.com.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Consultant: Emigratiebureau.com.
Opdrachtgever: De wederpartij van Emigratiebureau.com.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Emigratiebureau.com en een opdrachtgever, althans voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien derden die betrokken worden bij dienstverlening uit overeenkomsten met Emigratiebureau.com geen eigen algemene voorwaarden hebben, zijn de onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing.
3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Emigratiebureau.com en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, overeenkomst
1. De door Emigratiebureau.com gemaakte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een uitdrukkelijke aanvaarding is genoemd, en blijven geldig gedurende 30 dagen na de datum van verzending, tenzij anders is aangegeven. Emigratiebureau.com is slechts aan de offerte/aanbieding gebonden indien de wederpartij deze binnen 30 dagen na de ontvangst schriftelijk heeft aanvaard en de aanvaarding door Emigratiebureau.com binnen 30 dagen tenzij anders overeengekomen, na de datum van ontvangst van de aanvaarding, is bevestigd.
2. Behoudens het geval dat Emigratiebureau.com reeds in een eerder stadium de opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard, komt de overeenkomst tot stand nadat de wederpartij de aanbieding/offerte overeenkomstig lid 1 heeft aanvaard en Emigratiebureau.com de aanvaarding overeenkomstig lid 1 heeft bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, reiskosten, kosten Kamer van Koophandel en dergelijke, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Emigratiebureau.com daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Emigratiebureau.com zulks uitdrukkelijk aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Emigratiebureau.com niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Emigratiebureau.com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Emigratiebureau.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Emigratiebureau.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de in de bevestigingsbrief genoemde termijn aan Emigratiebureau.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet binnen de in de bevestigingsbrief genoemde termijn aan Emigratiebureau.com zijn verstrekt, heeft Emigratiebureau.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens het met de opdrachtgever afgesproken (uur)tarief, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Emigratiebureau.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Emigratiebureau.com is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Emigratiebureau.com de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en / of opdrachtgever de werkzaamheden uit de voorafgaande fase na facturering heeft betaald.
6. Indien door Emigratiebureau.com, of door Emigratiebureau.com ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever, of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Emigratiebureau.com, of die derden, in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart Emigratiebureau.com voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke schade aan opdrachtgever kan worden toegerekend.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Emigratiebureau.com zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Emigratiebureau.com de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Emigratiebureau.com daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn
De overeenkomst tussen Emigratiebureau.com en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7: Honorarium
1. Emigratiebureau.com rekent voor de tevoren vaststaande onderdelen van zijn dienstverlening een vast honorarium, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Voorzover geen vast honorarium is overeengekomen alsmede voor de niet vaststaande onderdelen van de dienstverlening, zal een voor Emigratiebureau.com gebruikelijk uurtarief gelden, welk uurtarief vooraf schriftelijk met opdrachtgever wordt overeengekomen.
3. Het honorarium c.q. uurtarief geldt voor de duur van de overeenkomst en Emigratiebureau.com behoudt zich het recht voor om per overeenkomst verschillende en bij de aard van de werkzaamheden passende honoraria c.q. uurtarieven te hanteren.
4. Het honorarium alsmede het uurtarief zijn exclusief de in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder, verzend- en administratiekosten (waaronder begrepen verzending per koerier), kopieerkosten, reiskosten en dergelijke.
5. Het honorarium alsmede het uurtarief en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
6. Het honorarium c.q. uurtarief en de verschuldigde kosten worden periodiek gefactureerd. De periodieken zijn vooraf met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen.
7. De door Emigratiebureau.com voorgeschoten kosten aan derden, waaronder begrepen vertaalkosten e.d., worden direct aan opdrachtgever gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
8. Emigratiebureau.com behoudt zich het recht voor om het met opdrachtgever overeengekomen honorarium c.q. uurtarief te verhogen indien heffingen van overheidswege dit noodzakelijk maken.
9. Emigratiebureau.com is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Emigratiebureau.com kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
10. Emigratiebureau.com behoudt zich het recht voor het honorarium of tarief eenzijdig te verhogen wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk, in zodanig mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Emigratiebureau.com mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium en één en ander niet toerekenbaar is aan Emigratiebureau.com.
11. Emigratiebureau.com zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Emigratiebureau.com zal daarbij de omvang van, en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
12. Indien opdrachtgever de door Emigratiebureau.com kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium c.q. uurtarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Emigratiebureau.com genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook na betaling van de tot dan toe openstaande declaraties ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 8: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Emigratiebureau.com aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Emigratiebureau.com op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Door opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Emigratiebureau.com heeft het recht voor de opdrachtgever bestemde stukken onder zich te houden indien en zolang de opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enige factuur. Eventuele gevolgen met betrekking tot bijvoorbeeld fatale termijnen opgelegd door de betreffende instantie (bijv. instantie die visum verstrekt en / of medische oproepen) komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Emigratiebureau.com geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Emigratiebureau.com.
2. Voor het geval Emigratiebureau.com zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke toestemming aan Emigratiebureau.com, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Emigratiebureau.com zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10: Incassokosten
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, zijn alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door
1. de Ned. Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd en zijn minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,--.
2. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten en andere kosten welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11: Onderzoek, reclames
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Emigratiebureau.com. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Emigratiebureau.com in staat is adequaat te reageren.

Artikel 12: Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met in achtneming van een redelijke termijn.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Emigratiebureau.com recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Emigratiebureau.com zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook, na betaling van de tot dan toe openstaande declaraties, ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Emigratiebureau.com, zal Emigratiebureau.com in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij zulks in redelijkheid niet van Emigratiebureau.com kan worden verlangd. Opdrachtgever dient alsdan voorafgaande aan de overdracht aan Emigratiebureau.com de door deze tot dan toe verrichte werkzaamheden op basis van de met opdrachtgever overeengekomen tarieven, alsmede de werkelijk gemaakte kosten, te vergoeden.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Emigratiebureau.com extra kosten met zich meebrengt, worden deze vooraf aan opdrachtgever in rekening gebracht. Overdracht heeft eerst plaats na betaling van de door Emigratiebureau.com gefactureerde werkzaamheden en kosten.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding
1. Emigratiebureau.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. Na het sluiten van de overeenkomst Emigratiebureau.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Emigratiebureau.com bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Emigratiebureau.com op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Emigratiebureau.com de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Emigratiebureau.com behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Emigratiebureau.com aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen de in de bevestigingsbrief genoemde termijn in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Emigratiebureau.com het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
Emigratiebureau.com kan jegens opdrachtgevers niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade in welke zin dan ook, het niet deugdelijk functioneren van bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, een en ander behoudens voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld. Emigratiebureau.com is nimmer aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden. Evenmin kan Emigratiebureau.com aansprakelijk worden gesteld ingeval stukken die, hetzij per reguliere post, hetzij per koerier worden verzonden, niet op het aangegeven adres aankomen of anderszins weg raken.

Artikel 16: Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart Emigratiebureau.com voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan Emigratiebureau.com informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. De schade die Emigratiebureau.com door defecten en dergelijke lijdt, is voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17: Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van (een) door opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 18: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Emigratiebureau.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Emigratiebureau.com niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Emigratiebureau.com worden daaronder begrepen.
3. Emigratiebureau.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Emigratiebureau.com zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover Emigratiebureau.com ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Emigratiebureau.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Emigratiebureau.com gehouden is vertrouwelijk informatie aan een rechter of een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Emigratiebureau.com zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Emigratiebureau.com niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling hoe ook genaamd en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
3. Onverminderd de verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie over en weer jegens elkaar geven partijen elkaar uitdrukkelijk toestemming de ander als referent te noemen.

Artikel 20: Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Emigratiebureau.com zich de rechten en bevoegdheden voor die Emigratiebureau.com toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Emigratiebureau.com verstrekte stukken, zoals brochures, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Emigratiebureau.com worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Emigratiebureau.com behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21: Niet-overname personeel
De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Emigratiebureau.com, medewerkers van Emigratiebureau.com of van ondernemingen waarop Emigratiebureau.com ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen, dan wel anderszins direct of indirect, voor zich laten werken op straffe van een aan Emigratiebureau.com toekomende onmiddellijk opeisbare boete van
€ 500.000,--, behoudens het recht van Emigratiebureau.com op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 22: Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van Emigratiebureau.com is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 23: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Emigratiebureau.com en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24: Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02076207.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze Algemene Voorwaarden.


Terug naar vorige pagina


 

 


© Copyright 2016 Visa2Canada